Zarząd  Gdańskiej  Fundacji  Kultury  Chrześcijańskiej
im. św. Brata Alberta w Gdańsku  ul. Równa 14
w okresie swojej działalności od 1993 roku do chwili obecnej
podjął  i  zrealizował  następujące   działania  :
1. Utworzenie   Domu  dla   bezdomnych dla 90 osób (mężczyzn) z pełną całodobową opieką pedagogiczną, medyczną i zapleczem socjalnym.

2. Opieka   socjalna   i   bytowa   nad   rodzinami    nie  posiadającymi własnego mieszkania i znajdującymi   się  w  katastrofalnej   sytuacji   rodzinnej ,  a  znajdującymi  się  na   terenie Fundacji.

3. Opieka    nad   chorymi   po   przeszczepie   serca   z  terenu  woj. Gdańskiego (12 osób), comiesięczne  konsultacje  z   lekarzem   prowadzącym ,   przewóz   pacjentów   na    badania   specjalistyczne   do    odpowiednich    klinik,  udostępnienie   gabinetu  lekarskiego  i  inna  pomoc  organizacyjna.

4. Utworzenie   zaplecza  kuchennego  i  stołówki   w  ramach skromnych środków własnych.

5. Działania  zmierzające  do  łagodzenia  skutków  bezrobocia  i utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych  poprzez  zatrudnienie  osób  w  pralni,  warsztacie  i kuchni oraz pomoc w poszukiwaniu pracy w innych instytucjach.

6. Szeroko zakrojona  działalność   socjalno-bytowa  w  sferze  bezdomności  oraz  opieka  nad  ludźmi bezdomnymi i potrzebującym pomocy w ramach możliwości Fundacji.

7.  Z  inicjatywy  Wojewódzkiego  Ośrodka   Pomocy   Społecznej  w   Gdańsku  utworzyliśmy 8 miejsc interwencji kryzysowej    z  całodobową  opieką   socjalną   i   wyżywieniem.

Są    to    osoby   kierowane    przez   WZPS   i   Ośrodki   Pomocy  Społecznej,  ilość osób,
które   korzystają  z  tej pomocy jest różna i w ciągu roku ulega  ona  zmianom kilkakrotnie
według  potrzeb i sytuacji.

8. W  1995  roku  wykonano  modernizację  sieci  i  węzła  ciepłowniczego,  która   poprawiła racjonalnie     gospodarowanie     energią   cieplną    i    w   znacznym   stopniu   zmniejszyła zanieczyszczenie  naszego  środowiska  i oszczędność  finansową.

9. Lipiec 2001 - w wyniku powodzi Fundacja utraciła 80% majątku w środkach trwałych i wyposażeniu.

10. Wrzesień 2001 - podpisano umowę z Urzędem Miejskim w Gdańsku o przyznaniu mieszkań komunalnych 72 rodzinom, które w trakcie powodzi utraciły cały swój majątek w zamian za 1ha działki budowlanej uzbrojonej we wszystkie media znajdującą sie na terenie fundacji.

11. Listopad 2001 rozpoczęto budowę nowego domu dla bezdomnych z inicjatywy Gazety Wyborczej oraz firmy Prokom.


Stan na dzień 10.04.2002 r.


12. Remont starego schroniska dla bezdomnych,kuchni, pralni,magazynów oraz zaplecza biurowego - na bieżąco.

Zrealizowaliśmy następujące programy i dotacje:

a) Program   Ministerstwa   Pracy   i   Polityki   Socjalnej  022 PHARE dotyczący  realizacji gospodarki systemów grzewczych ośrodka dla bezdomnych.
b) Program    Małych    Dotacji    Globalnego    Funduszu    Środowiska   UNDP  -  program  zmniejszenia    emisji  gazów  szkodliwych .
c) Programy  Ministra  Pracy   i   Polityki  Socjalnej  na  rzecz działań w sferze bezdomności (Sfera  Bezdomności  1994 r , Program 20 B.i Sfera Bezdomności 1995 r., 1996 r., 1997 r.)
d) Program  WZPS  (akcja zima - dożywianie)
e) W  grudniu  w  1997  roku  otworzono  oddział  fizykoterapii  ruchowej  afiliowany   przy
Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie z programu Holenderskiego.
f) Dotacja z  Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym środowiskowo, pomocy dzieciom osieroconym  i  ze  środowisk  społeczno  zagrożonych w 1998 roku
g) Program  z  Budżetu  Miasta  Gdańska  w  1998  r  na  modernizację  kuchni  i   zaplecza.
h) W 1999 r przeprowadzono  modernizację  przepompowni  ścieków  sanitarnych  Osiedla mieszkaniowego Fundacji z otrzymanej dotacji z WFOŚ i GFOŚ w Gdańsku.
i) W roku 2000 program z Budżetu Miasta Gdańska "Modernizacja wyposażenia Domu dla bezdomnych."
j) Akcja lato 2000 r. Dożywianie dzieci z rodzin  ubogich i dzieci przebywających na półkolonii w Domu Kultury.
k) Współpraca  z Fundacją Polsko - Niemiecką.