STATUT

GDAŃSKIEJ FUNDACJI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
IM. ŚW. BRATA ALBERTA

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. "Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta", zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustawiona pod protektoratem Biskupa Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego przez diecezję gdańską działającą poprzez Kurię Biskupią Gdańską oraz przez osoby fizyczne ze środowisk gospodarczych i samorządowych Gdańska, zwane dalej fundatorami - założycielami Fundacji, w dniu 8 kwietnia 1991 roku przed notariuszem Lidią Derengowską - Winiecką z Kancelarii Notarialnej Nr 55 w Gdyni.
    Lista fundatorów - założycieli Fundacji stanowi załącznik do statutu.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

Fundacja prowadzi działalność w kraju oraz za granicą zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.

§ 4

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem: "Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św.Brata Alberta".

 

§ 5

Minister Kultury i Sztuki jest właściwym do sprawowania nadzoru nad zgodnością działania Fundacji z przepisami prawa i statutem oraz celem ustanowienia Fundacji.
 


ROZDZIAŁ 2

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Fundacja jest instytucją społeczną. Służy wszechstronnej pomocy twórcom kultury, artystom i uczonym w kraju i za granicą. Wspomaga osoby upośledzone poprzez zagrożenia środowiskowe. Fundacja w swej działalności kieruje się ideami porozumienia społecznego, pokoju, dialogu i współpracy.

§ 7

Do podstawowych celów działania fundacji należy:
- kształtowanie wszechstronnego obrazu Polski i Polaków poprzez poularyzację historycznego i współczesnego dorobku kulturalnego, artystycznego i naukowego;
- aktywne promowanie kultury, sztuki i nauki polskiej;
- wdrażanie nowatorskich osiągnięć naukowych;
- odbudowa i ochrona miejsc o znaczeniu historycznym;
- prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
- działalność opiekuńcza nad bezdomnymi
- działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz niepełnosprawnych
- działalność z zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

§ 8

Fundacja realizując swoje cele:
- gromadzi środki finansowe i dobra materialne na swoje potrzeby;
- gromadzi i opracowuje informacje o polskiej kulturze, sztuce i nauce;
- prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą;
- udziela wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym środowiskowo;
- organizuje kursy uzyskiwania, zmiany i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w szczególności dla osób pozbawionych możliwości zatrudnienia w dotychczas wykonywanych zawodach;
- organizuje i prowadzi imprezy artystyczne, widowiskowe oraz turystyczne, w szczególności dla dzieci osieroconych i wywodzących się ze środowisk społecznie zagrożonych;
- organizuje konferencje, kursy, seminaria, konkursy i inne imprezy;
- współpracuje z innymi organizacjami i intytucjami w kraju i za granicą;
- wspomaga inicjatywy społeczne zgodne z ideami Fundacji;
- inicjuje inne formy działalności służące celom Fundacji.
 


ROZDZIAŁ 3

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§ 9

Organami Fundacji są:
Rada Fundacji, zwana dalej "Radą".
Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem".

§ 10

1. W skład Rady wchodzą:
- fundatorzy - założyciele Fundacji wymienieni z załączniku do niniejszego statutu,
- inni ofiarodawcy zaproszeni przez Radę.
2. Do kompetencji Rady należy:
- wybór przewodniczącego Rady oraz członków Zarządu,
- wybór Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu,
- dokonywanie zmian w składzie Zarządu,
- ocena realiacji celów Fundacji,
- inicjowanie nowych form realizacji celów i zadań Fundacji,
- przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z wykonywania zadań statutowych,
- dokonywanie zmian w swym składzie.
3. Kadencja Przewodniczącego Rady, Prezesa i człnków Zarządu trwa 5 lat.
4. Decyzje w sprawach wymienionych w pkt 2 Rada podejmuje jawnie w drodze uchwały.
5. Rada obraduje w miarę potzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy lub na wniosek połowy składu Rady.
6. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
7. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej składu Rady.

 

§ 11

1. Zarząd składa się z prezesa i jednego zastępcy.
2. Do dokonywania czynności w imieniu Fundacji upoważnieni są wszyscy członkowie Zarządu samodzielnie.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
- kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- uchwalanie programów i planów działania Fundacji,
- uchwalanie rocznych i perspektywicznych planów finansowych, zatwierdzanie bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji,
- dokonywanie zmian w statucie Fundacji, nie naruszających jej podstawowych celów,
- podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją, przystąpienia do innej, spółki lub stowarzyszenia,
- przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków,
- powoływanie i ustalanie struktury organizacyjnej Biura Fundacji,
- stwierdzenie stanu likwidacji Fundacji.
4. Zarząd prowadzi listę ofiarodawców.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
6. Postanowienia procedualne określone w pkt 6 i 7 § 10 statutu stosujesię odpowiednio do posiedzeń i uchwał Zarządu.
7. Członkowie Rady i Prezes Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo. Zasady pracy Z-cy Prezesa ustala Rada Fundacji.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
- upływu kadencji,
- złożenia rezygnacji,
- odwołania przez Radę,
- śmierci członka Zarządu.

ROZDZIAŁ 4

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
2. Dochodami Fundacji są:
- dotacje osób prawnych i fizycznych,
- dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
- darowizny, zapisy i spadki,
- dochody z działalności gospodarczej.
3. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji.
4. Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w strefach:
         1. Produkcyjnej.
         2. Handlowej.
         3. Uslugowej.
         4. Naukowej.
         5. Przez udział w spółkach.
5. Całość dochodów Fundacji uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przekazywana jest na cele statutowe Fundacji.

§ 13

Działalność gospodarcza jest prowadzona przez Fundację samodzielnie na zasadach rachunku ekonomicznego.

 

§ 14

1. Działalność gospodarczą prowadzi Zarząd Fundacji.
2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd Fundacji może tworzyć zakłady powołując jednocześnie ich kierowników.
3. Kierownicy zakładów mają kompetencje w zakresie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.
4. W przypadku gdy określone kierunki działalności gospodarczej nie przyniosą dochodów, dla których zostały podjęte, Rada może podjąć uchwałę o ich likwidacji.
 


ROZDZIAŁ 5

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 15

1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku wyczerpania się środków finansowych oraz majątku Fundacji.
Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Radę oraz Ministra Kultury i Sztuki.